دانا ترخیص : عضو اتاق بازرگانی ایران عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی استان هرمزگان عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی استان خراسان کارگزاری رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران